دلیل

خاطرات نقره ای‌ام را با تو شریک می‌شوم ای دوست که جز تو دلیلی برای گاز زدن سیب نداشتم.